Načo slúži interný predpis - smernica


Národná rada SR prijala z 30. januára 2019 zákon č. 54 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. "whistleblowing". Snahou je doplnenie legislatívy vyplývajúcej okrem iného aj z požiadaviek EÚ. Tento zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

V zákone sa píše (§ 25 ods.9 ): Zamestnávateľ podľa § 10 ods. 1 je povinný zosúladiť vnútorný systém vybavovania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. s týmto zákonom do 30. septembra 2019.

Tento zákon upravuje a) podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti1) (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a c) zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“). Týmto zákonom nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu.

 

Čo dostanete u nás v cene smernice

( Cena za vypracovanie smernice a všetkých potrebných dokumentov už od 99 EUR ! Pre našich klientov do 31.8.2019 až 70% zľava.)


  samotnú smernicu (vypracované v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. a vykonávacích vyhlášok)
  menovací dekrét pre Zodpovednú osobu a tlačivo na odvolanie ZO
  evidenčný list o prijatom oznámení
  oznámenie protispoločenskej činnosti
  evidenciu podnetov
  poverenie / poučenie oprávnenej osoby
  oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie oznámenia
  prezenčná listina
  súhlas prevádzkovateľa so spracovaním osobných údajov
  zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
  samozrejmosťou je presný popis zapracovanie smernice do praxe
  všetky podnety zamestnancov v prípade ZO rieši naše právne oddelenie
  cena za smenicu je konečná a neplatia sa už žiadne poplatky v budúcnosti

Pokiaľ nám zašlete cenovú ponuku v porovnateľnej kvalite, radi Vám upravíme cenu podľa Vaších predstáv.
Za nesplnenie si povinnosti mať vypracovanú smernicu, vám môže Inšpektorát práce uložit pokutu až do 20.000,- EUR